Ik wil zelf een B.V. oprichten

Vul onderstaande vragen in als uzelf als privé persoon de oprichter van de nieuwe B.V. moet worden. Bij oprichting door een al bestaande B.V. kiest u voor oprichter B.V.

*= Verplicht

Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonsgegevens in zoals u ook in de burgerlijke stand staat. Gelieve uw meisjesnaam op te geven en niet de achternaam van uw partner.

Voornamen*
Achternaam*
Geboortedatum*
Geslacht*
Geboorteplaats*
Burgerlijke Staat*
E-mailadres*
Telefoonnummer

Vul hier uw eigen e-mail-adres, telefoonnummer en woonadres in:

E-mailadres*
Telefoonnummer*
Straatnaam + Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Plaats*
Land*

Upload uw identiteitsbewijs

Hier kunt u uw Nederlandse identiteitskaart, uw rijbewijs of uw paspoort uploaden. Een foto kan ook. Als u in Nederland woont, maar geen Nederlander bent, dan moet u een verblijfsdocument uploaden dat niet verlopen is. Waarom hebben wij uw identiteitsbewijs nodig? Wij controleren uw gegevens in diverse registers, waaronder de Burgerlijke Stand en het register voor gestolen en verloren identiteitsdocumenten. Wij zijn een notariskantoor en zijn verplicht voorzichtig met uw personalia om te gaan. Let op indien u een iPad gebruikt: via de webbrowser van Apple kunt u geen bestanden uploaden. Mocht dit bij u het geval zijn, dan kunt u uw identiteitsdocument(en) na het verzenden van dit formulier aan ons mailen. Het mailadres krijgt u standaard gemaild na verzending van dit formulier.

Uploaden legitimatiebewijs

Algemene voorwaarden

Voordat u dit formulier verzendt om uw B.V. aan te vragen moet u instemmen met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit speciale bepalingen voor het gebruik van OprichtenBV.nl alsmede uit de gebruikelijke algemene voorwaarden van ons notariskantoor.

U kunt de van toepassing zijnde voorwaarden hier lezen.

Voorwaarden

Verzending stukken

In verband met strikte privacywetgeving (AVG) worden conceptakten en overige stukken waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, toegezonden via een beveiligd portal. Na ontvangst van uw aanvraag wordt het portal voor u geactiveerd op het door u bij uw aanvraag opgegeven e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link door middel waarvan u een zelfgekozen wachtwoord voor het portal kunt aangeven. Wanneer in het dossier stukken voor u klaarstaan, ontvangt u daarvan een e-mailbericht.

Verzending stukken

Het geplaatste aandelenkapitaal van de besloten vennootschap

De wet vereist geen verplicht minimumkapitaal. Wij hebben daarom gekozen voor een standaard geplaatst aandelenkapitaal van honderd euro, gesplitst in 100 aandelen van elk één euro nominale waarde. Het is mogelijk om te kiezen voor meer geplaatst aandelenkapitaal, te denken valt aan duizend of tienduizend euro. Mocht u meer dan honderd euro geplaatst aandelenkapitaal willen hebben, dan kunt u dat hier invullen.

Let op: u moet er zelf voor zorgen dat het geplaatste kapitaal van honderd euro of meer ook echt wordt gestort.

Geplaatst kapitaal in euro

De statutaire naam van de besloten vennootschap

Hier kunt u de naam van uw B.V. kiezen. De afkorting “B.V.” moet in de naam voorkomen, hetzij in het begin, hetzij aan het einde van de statutaire naam. Als na de letters B.V. een achternaam volgt, is die naam niet toegestaan, omdat het dan niet direct duidelijk is dat het om een besloten vennootschap gaat: “B.V. Jansen” zou ook een eenmanszaak van Bernard Victor Jansen kunnen zijn. Wij controleren niet of de naam van uw B.V. is toegestaan op grond van het merkenrecht of de handelsnaamwetgeving. U of uw adviseur moet zelf uitzoeken of de naam van uw B.V. is toegestaan. Als u voor een niet-toegestane naam kiest, dan kunnen kosten, schadevergoedingen of boetes e.d. niet op ons worden verhaald.

Nadere informatie kunt u vinden op onder meer de website van de Kamer van Koophandel http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/wat-moet-u-regelen/een-bedrijfsnaam-kiezen

Statutaire Naam

Het adres waarop uw B.V. gevestigd moet worden

Hier kunt u het vestigingsadres van uw B.V. invullen, dat is het adres waar de werkzaamheden van de B.V. plaatsvinden. Mocht u nog niet beschikken over een kantoor- of bedrijfspand, dan kunt u hier uw woonadres invullen. Als u uw B.V. sowieso wil vestigen op uw woonadres dan kan dat natuurlijk ook. Als uw B.V. gevestigd wordt op een ander adres dan uw woonadres of het adres van de holding, kunnen wij u vragen om een kopie van een huurovereenkomst of eigendomsbewijs betreffende het vestigingsadres.

Straat + huisnummer*
Postcode*
Plaats*

De statutaire zetel van uw B.V.

Vul hier bij voorkeur de plaats in waar het bedrijf van de B.V. is gevestigd. U kunt ook een andere plaatsnaam invullen, bijvoorbeeld als uw B.V. binnenkort gaat verhuizen.

Statutaire zetel van de B.V.*

Doelomschrijving van uw B.V.

Wat is het doel van uw B.V.? U kunt kiezen uit de lijst, of zelf de toekomstige bezigheden van uw B.V. invullen. U kunt gerust uw eigen bewoordingen gebruiken, wij maken er een juridisch verantwoorde tekst van.

Doel*
Omschrijving kernactiviteiten

Tegelijkertijd een holding oprichten?

Het is mogelijk om naast bovenstaande besloten vennootschap tegelijkertijd ook een holding op te richten. Deze holding is dan de oprichter, directeur en de enige houder van aandelen van bovenstaande besloten vennootschap. Wij gaan ervan uit dat het adres en de statutaire zetel van de holding gelijk zijn aan die van de werkmaatschappij. Let op: indien u enkel een holding wil oprichten, dan hoeft u hier niets in te vullen, maar dan moet u hierboven bij de doelomschrijving “holding” kiezen.

Waarom het verstandig is om ook een holding op te richten

Als u onderneemt zonder holding, dan is alles in slechts één B.V. ondergebracht, dus niet alleen de ondernemingsactiviteiten zelf, maar ook (indien van toepassing) uw bedrijfsgebouw, uw zelf gespaarde oudedagsvoorziening en het overschot aan ondernemingsvermogen. Dit geeft duidelijkheid, maar kan ook gevaren met zich mee brengen. Daarom kiest men vaak de veilige weg door naast een werk-B.V. ook een holding-B.V. op te richten.

Problemen indien u geen holding heeft

Indien u géén holding heeft, is het hele vermogen van uw onderneming ondergebracht in één B.V. Eén van de grootste gevaren van het niet-hebben van een holding is dat crediteuren uw schuld bij hen op dat hele bedrijfsvermogen kunnen verhalen. U zou in dat geval alles kunnen verliezen waar u voor gewerkt heeft. U kunt zich hiertegen wapenen door ook een holding-B.V. op te richten. U bent in dat geval aandeelhouder van de holding-B.V., terwijl de holding op haar beurt de aandeelhoudster is van de aandelen in de werk-B.V. U kunt dan belangrijk ondernemingsvermogen, dat u niet direct nodig heeft voor de dagelijkse onderneming, in de holding onderbrengen. Denk aan onroerend goed, auteursrechten, webadressen en het overschot aan ondernemingsvermogen. De dagelijkse (financieel gevaarlijkere) ondernemingsactiviteiten worden ondergebracht in de werk-B.V.

Pluspunten

Door het oprichten van een holding kan u uw onderneming beter beschermen tegen (financiële) gevaren. Indien uw werkmaatschappij met de dagelijkse ondernemingsactiviteiten bijvoorbeeld failliet mocht gaan, dan gaat de holding-B.V. meestal niet failliet, tenzij er sprake is van gebrekkig bestuur, aangezien dat tot aansprakelijkheid van de holding-B.V. kan leiden. Daarnaast zijn er nog meer pluspunten aan het hebben van een holding: Voor deelnemingen geldt een fiscale vrijstelling, waardoor u ondernemingswinst zonder fiscale gevolgen van de werk-B.V. naar de holding-B.V. kan overbrengen. De ondernemingswinst wordt na deze uitkering niet belast bij de holding-B.V., maar alleen bij de werk-B.V. en is daarmee risicovrij geworden. Het is veel eenvoudiger om uw B.V. te verkopen of aandelen erin over te dragen indien u een holding heeft.

De holdingstructuur kent nog minimaal twee belangrijke voordelen: Door het verdelen van winsten kan belasting worden bespaard. Bovendien kan de winst van de werk-bv door de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werk-bv en niet bij de holding. Deze uitgekeerde winst is daarmee uit de risicosfeer gehaald. De verkoop/overdracht van delen van de onderneming gaat veel makkelijker met een holdingstructuur.

Uw holding en de belasting

Normaal gesproken is iedere B.V. afzonderlijk verantwoordelijk voor de te betalen belasting, maar in bepaalde omstandigheden kan uw holding-B.V. en uw werk-B.V. een

Tegelijkertijd een holding oprichten?*
Statutaire naam van de holding

Voor de naam van de holding B.V. gelden dezelfde regels als voor de naam van de B.V. die u al hebt opgegeven.

Het geplaatst aandelenkapitaal van uw holding

Er is voor B.V.'s geen minimumkapitaal van € 18.000,00 meer vereist. Standaard hebben B.V.'s die via deze site worden opgericht daarom een geplaatst kapitaal van € 100,00 verdeeld in honderd aandelen van één euro nominaal. Indien u voor uw holding meer geplaatst kapitaal wenst, bijvoorbeeld € 10.000,00 dan kunt u dat hier aangeven.

Geplaatst kapitaal holding in euro

Wilt u een oprichtingsverklaring?

In een oprichtingsverklaring verklaart de notaris dat hij bezig is met de oprichting van uw besloten vennootschap. Zo’n verklaring is verplicht als u uw besloten vennootschap als “B.V.i.o.” in het handelsregister wil inschrijven. Een inschrijving in het handelsregister kan nodig zijn als u bijvoorbeeld op zeer korte termijn een KvK-nummer nodig heeft. Een oprichtingsverklaring kost 35 euro exclusief B.T.W.

Oprichtings-verklaring*

Wilt u een bekrachtigingsakte?

Het kan nodig zijn om namens de B.V. bepaalde handelingen te verrichten voordat de B.V. officieel is opgericht. U wil bijvoorbeeld in naam van de B.V. een huurovereenkomst aangaan of rechtshandelingen van andere aard verrichten voordat de oprichtingsakte van de B.V. is ondertekend en de B.V. in het handelregiser is ingeschreven. Als er handelingen zijn verricht voordat de B.V. is opgericht, is het noodzakelijk dat uw besloten vennootschap, zodra zij is opgericht, de handelingen die in haar naam zijn gedaan bij notariële akte (de “akte van bekrachtiging”) bekrachtigt. Als dit niet gebeurt en uw B.V. niet bekrachtigt, bent u nog steeds zelf aansprakelijk voor deze handelingen en kunnen schulden verhaald worden op uw privé-vermogen. Om deze reden adviseren wij altijd om een bekrachtigingsakte te laten opmaken door de notaris. Een akte van bekrachtiging is niet verplicht. Mocht u dit wensen, dan kost dit 95 euro exclusief BTW per op te richten besloten vennootschap.

Wilt u een bekrachtigingsakte?*

Verlengd boekjaar?

Normaal gesproken heeft een nieuwe B.V. een verlengd eerste boekjaar. Een verlengd boekjaar eindigt op de laatste dag van volgend jaar, dus 31 december 2025. U kunt het eerste boekjaar van uw B.V. ook op de laatste dag van dit jaar laten eindigen (dat is 31 december 2024), bijvoorbeeld als uw B.V. wordt opgericht door een reeds bestaande besloten vennootschap, indien daarmee een fiscale eenheid wordt gevormd.

Wat voor boekjaar*

Register van aandeelhouders

Als bestuurder van uw B.V. bent u zelf verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het aandeelhoudersregister van uw B.V.('s). Indien u ervaring heeft met het oprichten van B.V.'s kunt u ervoor kiezen om zelf het aandeelhoudersregister op te stellen. Het niet-hebben van een register van aandeelhouders is strafbaar. Indien u niet (precies) weet hoe u een aandeelhoudersregister moet opstellen, kies dan altijd voor om het aandeelhoudersregister door ons te laten opstellen, om eventuele strafrechtelijke vervolging te voorkomen. Voor het opstellen van een aandeelhoudersregister rekenen wij € 25,00- exclusief BTW per op te richten B.V.

Wilt u een register van aandeelhouders?*

Indien u na de aanvraag van uw B.V. alsnog door ons een aandeelhoudersregister wil laten opstellen, houd er dan rekening mee dat de notaris hiervoor een uurtarief moet rekenen, aangezien hij o.a. moet uitzoeken of in de tussentijd geen aandelenoverdrachten zijn verricht.

Extra snel oprichten?

Via OprichtenBV.nl kan uw B.V. in 10 dagen worden opgericht. Tegen een toeslag kan uw B.V. nog sneller worden opgericht. Dit kan zelfs binnen één dag. Als u uw B.V. graag extra snel wil oprichten, geef dat dan hier aan. Wij zullen dan met u contact opnemen en u informatie geven over het tarief.

Extra snel?*

Zakelijke rekening

Open een zakelijke rekening bij het oprichten van uw BV en profiteer van beter financieel overzicht, minder boekhoudkosten en een professionelere uitstraling van uw bedrijf.

Onze gratis nieuwsbrief

Wij versturen elke twee maanden een gratis nieuwsbrief met nieuws over de wettelijke bepalingen en regelgeving met betrekking tot B.V.’s.

Nieuwsbrief gratis ontvangen?

Versturen

Let op: de Kamer van Koophandel zal u ná de inschrijving van de bv een aparte factuur toezenden van € 80,10. Dit betreft de kosten voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Deze kosten komen dus bovenop onze declaratie en worden dus rechtstreeks door de Kamer van Koophandel aan u in rekening gebracht.

NB: Nadat u op aanvraag versturen heeft geklikt geeft u officieel opdracht voor het starten van de werkzaamheden voor de oprichting van uw B.V.(‘s). Indien wij de akten hebben voorbereid, maar de oprichting uiteindelijk niet doorgaat, brengen wij in plaats van het volledige bedrag € 275,00 ex BTW per B.V. in rekening voor de verrichte werkzaamheden.

Ik weet dat ik voor de ondertekening persoonlijk aanwezig moet zijn op het notariskantoor in Lelystad. Dat geldt voor alle oprichters. *

Voer a.u.b. het juiste antwoord in:
+ =

We wijzen je op ons privacybeleid