Voorwaarden voor het gebruik van OprichtenBV.nl

Bij de aanvraag van uw B.V. wordt u gevraagd akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden én met de voorwaarden van het notariskantoor waarmee OprichtenBV.nl verbonden is, die u tevens hieronder kunt raadplegen.

Voorwaarden die speciaal gelden voor OprichtenBV.nl

De volgende voorwaarden gelden speciaal voor OprichtenBV.nl:

 • de aanvrager die een B.V. wil oprichten heeft een goede Nederlandse spreek- en leesvaardigheid en is woonachtig binnen Nederland;
 • de aanvrager die een B.V. wil oprichten, die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, heeft wel een van kracht zijnde verblijfsvergunning;
 • de aanvrager die een B.V. wil oprichten heeft de ouderdom van achttien jaren bereikt en is niet onder curatele gesteld, noch is er over zijn goederen een bewindvoerder aangesteld;
 • als de aanvrager die een B.V. wil oprichten een B.V. is, is er sprake van slechts één natuurlijk persoon die het bestuur uitoefent, alle aandelen bezit en als enige UBO (uiteindelijk belanghebbende) is. Dit moet blijken uit de gegevens van de Kamer van Koophandel, die correct moeten zijn;
 • als de aanvrager die een B.V. wil oprichten een B.V. is, dan zijn al haar aandelen ongecertificeerd;
 • als de aanvrager die een B.V. wil oprichten een B.V. is, dan wordt onder hij die een B.V. wil oprichten ook verstaan de statutaire directeur of bestuurder van de B.V. die opricht;
 • de B.V. die opgericht wordt heeft enkel normale aandelen, welke niet serieel zijn verdeeld; voorts heeft zij geen RvC en zal OprichtenBV.nl zijn standaardaktes gebruiken;
 • de aanvrager die een B.V. wil oprichten stuurt ons op tijd de benodigde en door ons verzochte informatie en bescheiden, welke correct en zonder onvolledigheden moeten zijn. Voorts moet hij de vragen die wij stellen met zorg beantwoorden en zal hij bij onduidelijkheid contact met ons opnemen. Indien hij formulieren niet volledig invult betekent dit voor ons meer werk en kunnen wij de kosten daarvan op hem verhalen tegen het gebruikelijke uurtarief;
 • voor arbeid die niet tot de gewone verrichtingen van OprichtenBV.nl te rekenen is brengen wij het gebruikelijke uurtarief in rekening;
 • de rekening moet worden voldaan voordat de B.V. opgericht wordt. Wij hebben het recht een tussenrekening te sturen;
 • nadat de B.V. via het aanvraagformulier is aangevraagd, wordt arbeid die verricht wordt zonder dat de B.V. uiteindelijk wordt opgericht naar verhouding gedeclareerd, welk bedrag per B.V. in elk geval tweehonderd euro bedraagt;
 • de aanvrager die een B.V. wil oprichten moet zich goed laten informeren over de belastingtechnische achtergrond en gevolgen van het hebben van een B.V. bij een boekhouder of fiscalist met verstand van zaken;
 • OprichtenBV.nl heeft het recht om uw aanvraag niet uit te voeren indien daar volgens ons goede redenen voor zijn, zoals ons oordeel dat de B.V. voor fraude gebruikt zal worden;
 • naast deze voorwaarden die speciaal gelden voor OprichtenBV.nl, gelden ook de voorwaarden van het notariskantoor waaraan OprichtenBV.nl verbonden is. De voorwaarden van het notariskantoor zijn aanvullend en indien de voorwaarden van OprichtenBV.nl niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het notariskantoor, dan gaan de voorwaarden van OprichtenBV.nl voor. De voorwaarden van het notariskantoor kunt u hieronder raadplegen; deze voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die via OprichtenBV.nl worden verricht.

  notaris door middel van praktijkvennootschap

  - algemene voorwaarden -

   1. De notarispraktijk wordt uitgeoefend door middel van een praktijkvennootschap. De notaris die zijn praktijk uitoefent door middel van de praktijkvennootschap is de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
   3. Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
   4. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
   5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
   6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
   7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
   8. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
   9. De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper. De notaris deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
   10. Een opdracht geldt als aanvaard:
    - als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
    - als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
    - als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
   11. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
    Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.
   12. Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
    - in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
    zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
   13. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
   14. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’.
    Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
   15. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
   16. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

  Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland door Netwerk Notarissen B.V.

  Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende notariskantoren. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van werkzaamheden van andere bij Netwerk Notarissen aangesloten kantoren.